Global Family Vietnam

Global Family Vietnam (GF) được thiết kế là portal cầu nối việc làm giữa Nhà tuyển dụng Nhật Bản và các Ứng viên ở Việt Nam. Website chú trọng về tính tương tác giữa các user và quản lý công việc của mỗi loại user

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Global Family Vietnam

Global Family Vietnam

Global Family Vietnam (GF) được thiết kế là portal cầu nối việc làm giữa Nhà tuyển dụng Nhật Bản và các Ứng viên ở Việt Nam. Website chú trọng về tính tương tác giữa các user và quản lý công việc của mỗi loại user

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Cầu nối việc làm Việt - Nhật

Quản lý nhà tuyển dụng

Quản lý ứng viên và hồ sơ

Kết nối Nhà tuyển dụng và Ứng viên